Ica Maxi Österåker

Den bärande idén kring gestaltningen av ICA Maxi Österåker har varit det samlande taket som ramar in byggnaden och ger ett varmt och omhändertaget uttryck. Det regelbundna fasadsystemet ger ett lugn och en lätthet till byggnaden med dess betonade vertikala element där fasaden består av trä och reflekterande aluminiumplåtar som bryter upp byggnadens volym med sin regelbundna rytm och reflekterar sin omgivning. Grönytor med plats för lek och rekreation har planerats i byggnadens omgivning och markparkeringen har försetts med mycket grönska och generösa zoner för fotgängare och cyklister. Koncept är ansvariga arkitekter bakom gestaltningsidé, konceptutveckling och arkitektur. Byggnaden uppnår klassningen Guld i certifieringssystemet Miljöbyggnad.

  • Butikskoncept

  • ICA Fastigheter Sverige AB

  • Konceptutveckling, gestaltning, ljuskoncept fasad, park och markbehandling